ยี่ห้อ
 
ข้อมูล
 
ตรวจค่าส่งพัสดุไทย
ประเทศปลายทาง:   น้ำหนัก:  กรัม
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าน่าสนใจ
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080
10,700.00 บาท 6,955.00 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II
12,198.00 บาท 7,928.70 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100
13,428.50 บาท 8,728.53 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120
16,852.50 บาท 10,954.13 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160
21,721.00 บาท 14,118.65 บาท
 
ข่าวสารน่าสนใจ

 

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying Photography 

Equipments and Camera Accessories

 

www.i-neotech.net -- Our 24-hour Internet Online 
Shopping e-Commerce Website for IT Digital Products, Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

 

DBD Verified Award Trophy presenting to i-NeoTech.Com website of Neo Liners International Co., Ltd.-- e-Commerce 

Registration Certificate Number  0105538040541 -- โล่รางวัล DBD Verified มอบให้แก่ เว็บไซต์ i-neotech.com บริษัท นีโอไลเนอร์ส 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

i-NeoTech.Net -- e-Commerce Registration Certificate 

Number -- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

Sign In to SKYPE and Contact us thru our 
skype name  -- i-neotech.net

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying 
Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

Royalty Free Images -- 
Upload Your Photo and Earn Money! -- เสนอขายภาพของคุณให้กับเรา แล้วรับตังค์

 

Kodak Gallery

 

i-Store.Zone -- by 
i-Prosper.Org

 

http://th.priceprice.com

 

Great Gifts at Low Prices!

 

บจ.นีโอไลเนอร์ส 
อินเตอร์เนชั่นแนล -- Neo Liners International Co Ltd. - Photo Niche & IT Trade Zone

 

 

Enjoy Free 
Shipping!

 

i-NeoTech.Net -- Good Deal for buying 
Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

i-Store.Zone -- by 
i-Prosper.Org
 

นโยบายความพึงพอใจลูกค้า

นโยบายเน้นความพึงพอใจลูกค้า  (Customer Satisfaction Policy)  ::

ทาง เว็บไซต์ i-neotech.net  มีนโยบาย สรรหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจน สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาไว้ให้บริการแก่ลูกค้าตลอดเวลา  เว็บไซต์ของเรามุ่งเน้น และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังที่ได้ระบุไว้ ที่ในรายละเอียด :  นโยบายเกียวกับสินค้า  Merchandise Policy   

อย่างไรก็ตาม ถ้า ในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่สบายใจ ความคับข้องใจใดใด อันเกิดจากสินค้าและบริการของเรา ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียนเข้ามายังเราได้ โดย ทางเว็บไซต์ของเรา มี มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังต่อไปนี้  :

I.  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน  : 

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  ทางเว็บไซต์ i-neotech.net จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

1. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้ตรวจสอบของเว็บไซต์ i-neotech.net จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม ผู้ตรวจสอบของเว็บไซต์ i-neotech.net จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง i-neotech.net ได้ 3 ช่องทาง คือ
 
ช่องทางที่ 1 : จดหมายทางไปรษณีย์ 
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
ทางเว็บ i-neotech.net และส่งมาได้ที่ ที่อยู่บริษัทของเว็บไซต์ของเรา ดังนี้ :

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
( ไอ-นีโอเทค ดอท เน็ต )
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตู้ ป.ณ.  45  ปณจ. ภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  1 0 1 6 0 

หรือ  

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(ไอ-นีโอเทค ดอท เน็ต)
466/31 ชั้น 5  อาคารจี.พี.เฮ้าส์ สาทร
ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  1 0 1 2 0


ช่องทางที่ 2 : จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address : neoliners@gmail.com , ineotechz@gmail.com 
  

ช่องทางที่ 3 : ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ i-neotech.net ของเรา โดยสามารถกรอกข้อความ และระบุรายละเอียด ได้ที่ ลิ้งค์ ด้านล่างนี้
โปรดคลิก ที่นี่  :  ติดต่อเรา  


ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  ทางเว็บไซต์ i-neotech.net จะพยายามดำเนินการช่วยเหลือท่านลูกค้าในการแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อท่าน แต่ ทั้งนี้ ปัญหา ข้อร้องเรียน และความผิดพลาดต่างๆ ต้องไม่มีเหตุอันเกิดจากข้อยกเว้น และข้อจำกัดความรับผิด ดังต่อไปนี้ 

II.  ข้อจำกัดความรับผิด  : 

1. ข้อจำกัดความรับผิด
    ทางเว็บไซต์ i-neotech.net จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของลูกค้าหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของลูกค้าด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากสินค้า บริการ หรือ การเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ด้วยความประมาท หรือ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ คำแนะนำ วิธีการใช้ที่ถูกต้อง ของสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลผู้ติดตามของลูกค้า ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ผ่านทางเว็บไซต์ i-neotech.net หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อลูกค้าหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อบริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา 

โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมรับผลตอบแทนอื่นๆ ของทางเว็บไซต์ i-neotech.net ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกโปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรม  โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า

2.การชดเชยค่าเสียหาย
    ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ หรือ การกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ ทางเว็บไซต์ i-neotech.net (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของบริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้น ด้วย

3.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
    ทางเว็บไซต์ i-neotech.net อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางเว็บไซต์ i-neotech.net มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ทางเว็บไซต์ i-neotech.net ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือเป็นหน้าที่ของ ลูกค้าในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น เราขอแนะนำให้ลูกค้าอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้ลูกค้าทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก ทางเว็บไซต์ i-neotech.net  เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน  ดังนั้น กรุณาติดต่อเรา หากลูกค้าต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของลูกค้า

4.การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
    ทางเว็บไซต์ i-neotech.net มีสิทธิอย่างเต็มที่ ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ i-neotech.net จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

5.การใช้งานอันไม่เหมาะสม
    ลูกค้าตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ i-neotech.net เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามก หรือ ผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้หากลูกค้าได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และ ทางเว็บไซต์ i-neotech.net หรือ บุคคลที่สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ทางเว็บไซต์ i-neotech.net หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป
 

 

 

Customer Satisfaction Policy  ::

Customer Satisfaction Policy of our website  -- i-neotech.net, is the same as indicated on the statement shown in Thai.